આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે સેમ-2 ના રીપીટર વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ અને ફી નીચે મુજબ છે. ( રીપીટર – 2016 અને 2019 બંને કોર્સવાળા વિદ્યાર્થીઓ)

તારીખ: BA/BCOM/BSC HOME SCI સેમ-2 તા.22/2 અને 23/2

સમય: સવારે 8:30 થી 10:00

ફી ની વિગત: 220₹

ડોક્યુમેન્ટ:

  1. પરીક્ષા નું ફોર્મ
  2. બીજા સેમની માર્કશીટની ઓનલાઇન નકલ
  3. ફોટો

નોંધ: વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરીને ફોર્મ ની ઝેરોક્ષ કરાવતા હતા એ કરવાની નથી, ઓરિજિનલ ફોર્મ જ આપવાનું રહેશે.

જે વિદ્યાર્થીને કોમ્પ્યુટર સાયન્સ / કોમ્પ્યુટર IT ની પરીક્ષા આપવાની હોય તેમણે 50/- વધુ આપવાના રહેશે.

By arss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *