આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે સેમ-4 ના રીપીટર વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ અને ફી નીચે મુજબ છે. ( રીપીટર – 2016 અને 2019 બંને કોર્સવાળા વિદ્યાર્થીઓ)

તારીખ: BA સેમ-4 તા.8/2 અને 9/2

સમય: સવારે 8:00 થી 10:00

ફી ની વિગત: 220₹

ડોક્યુમેન્ટ:
1.પરીક્ષા નું ફોર્મ

  1. ચોથા સેમની માર્કશીટની ઓનલાઇન નકલ
  2. ફોટો

નોંધ: વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરીને ફોર્મ ની ઝેરોક્ષ કરાવતા હતા એ કરવાની નથી, ઓરિજિનલ ફોર્મ જ આપવાનું રહેશે.

By arss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *