આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે સેમ-6 ના રીપીટર વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ અને ફી નીચે મુજબ છે. ( રીપીટર – 2018 અને 2019 બંને કોર્સવાળા વિદ્યાર્થીઓ)

તારીખ: B.com / BA તા.10/1 અને 11/1

ફી ની વિગત: 270₹
જેને કોમ્પ્યુટર વિષય હોઈ એમને 50₹ વધારે ભરવાના રહેશે.

ડોક્યુમેન્ટ:
1.પરીક્ષા નું ફોર્મ

  1. છઠ્ઠા સેમની માર્કશીટની ઓનલાઇન નકલ
  2. ફોટો
  3. ડિગ્રી ફોર્મ ભરવુ અને અગાઉ ભરેલ ડિગ્રી ફી ની પહોંચ જોડવી.

નોંધ: વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરીને ફોર્મ ની ઝેરોક્ષ કરાવતા હતા એ કરવાની નથી, ઓરિજિનલ ફોર્મ જ આપવાનું રહેશે.

By arss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *