આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે સેમ-1ના વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ, ફી અને સમય નીચે મુજબ છે. ( રીપીટર વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ષ: 2018 પછી એનરોલ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટેજ )

તારીખ: REPEATER B.COM-1 / BA-1 તા.26/10/23 થી 28/10/2023

ફી ની વિગત: 220₹

જે વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વિષયની પરીક્ષા આપવાની હોય તેમણે 50₹ વધુ ભરવાના રહેશે

સમય: સવારે 8:30 થી 10:00

ડોક્યુમેન્ટ:
1.પરીક્ષા નું ફોર્મ
2.પહેલા સેમની માર્કશીટની નકલ (ઓનલાઇન પ્રિન્ટ જોડવી)

  1. ફોટો

નોંધ: વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરીને ફોર્મ ની ઝેરોક્ષ કરાવતા હતા એ કરવાની નથી, ઓરિજિનલ ફોર્મ જ આપવાનું રહેશે.

By arss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *