આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે સેમ-5 – 3 ના વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ અને ફી નીચે મુજબ છે. ( રીપીટર વિદ્યાર્થીઓ માટે )

તારીખ: B.com-5 તા.01/08/23 અને 02/08/2023

તારીખ: B.com-3 તા.03/08/23 અને 04/08/2023

તારીખ: BA-5 તા.01/08/23 અને 02/08/2023

તારીખ: BA-3 તા.03/08/23 અને 04/08/2023

By arss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *