આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે સેમ-2 ના વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ અને ફી નીચે મુજબ છે. (રેગ્યુલર)

તારીખ: B.com તા. 23/02 અને 24/02 બપોરે 12:00 વાગ્યાં સુધી

ફી ની વિગત: 270₹

ડોક્યુમેન્ટ:
1.પરીક્ષા નું ફોર્મ

  1. બારમા ધોરણની માર્કશીટની નકલ
  2. ફોટો
  3. ફોર્મ સાથે બીજા સત્રની ફી ની પહોંચ ની ઝેરોક્ષ જોડવી.

નોંધ: વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરીને ફોર્મ ની ઝેરોક્ષ કરાવતા હતા એ કરવાની નથી, ઓરિજિનલ ફોર્મ જ આપવાનું રહેશે.

By arss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *