અગત્યની નોંધ

આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવાનું કે સેમ-4ના વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવાની તારીખ અને ફી નીચે મુજબ છે. ( રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ માટેજ )

તારીખ: B.com sem-4 તા.16/01/23 અને તા.17/01/23

ફી ની વિગત: 220₹

જે વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વિષય હોય તેને 50₹ વધારે આપવાના રહેશે.

ડોક્યુમેન્ટ:

1.પરીક્ષા નું ફોર્મ

  1. બીજા સેમની માર્કશીટની નકલ (ઓનલાઇન માર્કશીટ ની પ્રિન્ટ લગાવવી)
  2. ફોટો
  3. સેમ-4 ના સત્રફી ભર્યાની પહોંચ

નોંધ: વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરીને ફોર્મ ની ઝેરોક્ષ કરાવતા હતા એ કરવાની નથી, ઓરિજિનલ ફોર્મ જ આપવાનું રહેશે.

By arss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *