તારીખ: B.com તા.21/03/23 અને 23/03/2023

ફી ની વિગત: 220₹
જેને કોમ્પ્યુટર સાયન્સ વિષયની પરીક્ષા આપવાની હોય તેને 50₹ વધારે ભરવાના રહેશે.

ડોક્યુમેન્ટ:
1.પરીક્ષા નું ફોર્મ

  1. ત્રીજા સેમની માર્કશીટની નકલ (ઓનલાઇન પ્રિન્ટ જોડવી)
  2. ફોટો

નોંધ: વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરીને ફોર્મ ની ઝેરોક્ષ કરાવતા હતા એ કરવાની નથી, ઓરિજિનલ ફોર્મ જ આપવાનું રહેશે.

By arss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *